Värderingar / Arvoni


Trygghet

För mig är det viktigt att alla får växa upp och leva i en trygg miljö. Det skall gå att kombinera arbetslivet och familjelivet flexibelt. Familjerna skall få det stöd de behöver för att klara vardagen och kunna njuta av den. Då man blir sjuk skall man få rätt vård i rätt tid, på sitt eget modersmål.

Jämlikhet

Alla människor bör behandlas likvärdigt, oberoende bakrund och förutsättningar i livet. Kvinnor skall ha lika rättigheter som män, barns rättigheter skall respekteras och ingen skall diskrimineras pga etnicitet, kön, sexualitet, ekonomisk ställning, utbildning eller annan orsak. Alla beslut skall granskas från ett jämlikhetsperspektiv.

Hållbar utveckling

Alla våra val bör stöda hållbar utveckling. Det skall vara lätt för individen att agera klimatmedvetet (t ex skall det vara lätt att sortera avfallen) och alla beslut som fattas i kommunen skall beakta också miljön.

Turvallisuus

Minulle on tärkeää, että kaikki ihmiset saavat kasvaa ja elää turvallisessa ympäristössä. Perhe-elämä ja työelämä pitää voida joustavasti yhdistää. Perheiden on saatava tarpeeksi tukea, jotta he selviytyvät arjesta ja voivat nauttia siitä. Kun sairastumme, tulee meidän saada oikeaa hoitoa oikeaan aikaan, omalla äidinkielellä.

Tasa-arvo

Kaikkia ihmisiä tulee kohdella tasa-arvoisesti, taustasta ja omista edellytyksistä riippumatta. Naisilla pitää olla samat oikeudet kuin miehillä, lasten oikeuksia tulee kunnioittaa ja ketään ei saa syrjiä etnisen taustan, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, taloudellisen aseman, koulutuksen tai muun syyn takia. Kaikkia päätöksiä on tarkasteltava tasa-arvonäkökulmasta.

Kestävä kehitys

Kaikkien valintojemme tulee tukea kestävän kehityksen periaatteita. Yksilölle pitää olla helppoa tehdä ilmaston kannalta älykkäitä ratkaisuja (esimerkiksi kierrättämisen pitää olla yksilölle helppoa) ja kaikkia kunnissa tehtäviä päätöksiä tulee harkita myös luonnon kannalta.