Bemböle skola - förhandsbedömingen

17.12.2021

På nämnden Svenska Rums möte 16.12.2021 fick vi mera info om den planerade stängningen av Bemböle skola. Tjänstemännen hade gjort en förhandsbedömning som vi fick ta del av. I bedömningen hade man beskrivit nuläget samt tre olika alternativ för framtiden.

1 - Bemböle skola och förskola stängs

2 - Bemböle skola och förskola stängs inte

3 - Bemböle skola och förskola utvidgas

I den slutliga beredningen kommer tjänstemännen att föreslå alternativ 1.

Bakgrunden till skolstängningen finns i det sk Take-programmet som är ett sparprogram för åren 2021-2025 som godkänts av stadsfullmäktige i Esbo hösten 2020. Där fastställs att man strävar till större skolenheter; på finska 4 parallellklasser per årskurs och på svenska sidan 2 parallellklasser per årskurs. Enligt sparprogrammet finns planer på att stänga 8 finska skolor och 1 svensk.

Förhandsbedömingen:

I nuläget är personalsituationen sårbar då skolan är så liten och lärarna får lite kollegialt stöd. Pedagogiska lösningar är svåra då det inte finns parallellklasser. Inlärningsmiljön är inte ändamålsenlig (saknas extra utrymmen, matsal, slöjdsal och jumppasal), elevvårdstjänsterna är begränsade (speciallärare, kurator och hälsovårdare finns oregelbundet på plats) och en liten skola ger ett litet kompisunderlag för eleverna. För rektorn är det tungt att leda flera enheter och elevantalet minskar trots utvidgat elevutpptagningsområde.

Många elever upplever ändå en liten skola som hanterbar och lärarna har god elevkännedom då alla lärare jobbar med alla elever. Man har också lyckats hitta vikarier inom den egna skolan då lärarna har kunnat vikariera varandra ifall någon varit borta.

Alternativ 1 - Bemböle skola och förskola stängs

Ifall skolan och förskolan skulle stängas blir servicenätet glesare. Eleverna skulle anvisas en ny närskola och placeras i befintliga grupper utan att elevantalet i klasserna skulle bli större än medeltalet i Esbo på svenska sidan. En del elever skulle få längre skolväg men fortfarande skulle eleverna komma till skolan gående, med cykel eller med buss. Eleverna skulle få all undervisning i sin egen skola, större kompisunderlag, flera klubbar och elevvårdspersonal på plats regelbundet. Personalens resurser och kunnande kunde utnyttjas på ett bättre sätt och eleverna skulle få mångsidig undervisning.

Alternativ 2 - Bemböle skola och förskola stängs inte

Detta alternativ innebär att det inte skulle bli någon förändring i nuläget. Skolgången skulle inte påverkas de närmaste åren. Elevantalet sjunker och skolan och förskolan har antagligen ännu färre elever. Ifall förskolans elevantal blir väldigt litet räcker personalen möjligen inte till och då kommer förskolebarnens dagistid (det som är utöver förskoleundervisningen kl 9-13) möjligen att skötas i områdets dagis. Det innebär att eleverna skjutsas till dagis efter förskolan. Skolans elever befinner sig i en ojämlik situation gentemot andra elever i Esbo pga att undervisningsgrupperna blir små och resurserna begränsade.

Alternativ 3 - Bemböle skola och förskola utvidgas

Detta tredje alternativ innebär tillväxt genom utvidgade elevupptagningsområden. Man skulle flytta småområden från Karamalmens, Lagstads och Rödskogs elevupptagningsområden till Bemböle. Detta skulle innebära mindre elever i dessa skolor och längre skolväg för eleverna samt ökade kostnader för bussbiljetter då skolvägen blir längre. Färre elever i Karamalmen, Lagstad och Rödskog skulle betyda mindre lärarresurser i de skolorna.

Slutsatserna i förhandsbedömingen

Lokalerna i Bemböle skola är inte ändamålsenliga och eleverna hamnar i en ojämlik ställning gentemot elever i andra enheter. Att hålla skolan öppen bryter mot Take-programmet. Ifall skolan stängs skulle eleverna få hälsosamma och trygga inlärningsmiljöer i annan skola och personalen skulle få kollegialt stöd av varandra.

Detta var alltså resultaten från förhandsbedömningen som tjänstemännen gjort. Utlåtanden skall ännu fås av ungdomsfullmäktige, personalen, skolornas direktioner och elevråden och så skall nämnden få ta del av resultaten från elevenkäten. Ärendet kommer första gången till behandling 20.1.2022, nu har vi enbart haft det som infoärende så nämnden har inte kunnat göra ändringar. Jag känner själv att tidtabellen varit snäv och jag kommer antagligen att föreslå bordläggning på mötet i januari så vi kan få mera tid att bekanta oss med förhandsmaterialet som vi får se på mötet 20.1.2022.

Nämnden förde en lång och intressant diskussion om ärendet där många intressanta aspekter kom upp. Det jag själv saknade i tjänstemännens förhandsbedömning var elevens synvinkel. Förhandsbedömningen handlade främst om administrativa saker, lärarna, gruppstorlekar, undervisningsutrymmen och kostnader för skolresor. Jag skulle vilja se flera utredningar ur barnens perspektiv tex till vilka skolor de kan tänkas flytta, hur de skulle placeras in i olika grupper och hur vi kan säkerställa att skolbytet inte skulle orsaka stor stress och illamående hos våra barn. Jag är också intresserad av att veta hur mycket längre skolvägarna för eleverna som nu bor i Bemböles elevupptagningsområde i praktiken skulle bli. Vi bad om utredningar om detta och kommer att få material på nästa möte.

Det som jag också funderar mycket på är själva byggnaden. Den är gammal och värdefull (och vacker!) och att låta den stå tom och förfalla får inte vara ett alternativ. Den är inte ändamålsenlig som skolbyggnad långt in i framtiden och den kommer också att behöva renoveras i något skede men jag tycker det är viktigt att vi hittar någon bra användning för byggnaden. Esbo stad har en tendens att inte satsa pengar på att upprätthålla gamla värdefulla byggnader och att ha en utomstående aktör som tar över ansvaret för byggnaden och uppehållet skulle kanske vara den bästa lösningen. Såhär har man gjort tex med Rödskogs skolas gamla byggnad. Jag skulle gärna se att vi har någon verksamhet i Bemböle skola som gynnar kommuninvånarna ifall den inte i framtiden fungerar som skola.

Tanken på att ge bort en av våra svenska skolor i Esbo tar ont i hjärtat. Samtidigt behöver vi politiker se till helheten och sträva till att alla våra Esboelever får gå i trygga och ändamålsenliga skolor i framtiden.

Nämnden Svenska Rum kommer under våren 2022 att ta beslut i saken. Ifall vi beslutar att inte stänga skolan finns det en möjlighet att direktören för fostran och lärande utövar sin övertagningsrätt och tar ärendet till stadsstyrelsen som sedan beslutar om Bemböle skolas framtid.