Budgeten år 2023: Nämnden Svenska Rum i Esbo

12.10.2022

Då politiken kommit igång för höstterminen blir det ganska fort dags för budgeten. Processen håller på i några månader och börjar med att stadsdirektören ger en första budgetram dvs ett förslag på hur mycket pengar de olika områdena har till förfogande år 2023. Efter detta ger nämnden ett utlåtande och sedan går ärendet vidare till budgetförhandlingarna (de olika partierna emellan) och sedan tas beslut i fullmäktige i december. Nämnden Svenska Rum, där jag fungerar som ordförande, gav sitt utlåtande om Svenska Bildningstjänsters budget, ekonomiplan och investeringsplan på sitt möte 29.9.2022.

Enligt förslaget får Svenska Bildningstjänster en ökning i budgeten på 1.8 miljoner euro jämfört med hur mycket pengar vi använt år 2022. Budgeten landar således på dryga 72 miljoner euro. Ökningarna beror främst på löneförhöjningar (sammanlagt 1.1 miljoner euro). Utöver detta har lokalhyrorna (skolornas interna hyror) stigit något och viss service (som tex måltiderna i skolorna) har också blivit dyrare. Också det avgiftsfria andra stadiet orsakar staden kostnader.

Det jag tycker är viktigt då budgeten fastställs är hur timresursen ser ut i våra skolor, främst inom den grundläggande utbildningen (åk 1-9). Med timresursen menas hur många lärare och andra vuxna vi har i skolorna. Mindre timresurs betyder färre lärare vilket i sin tur leder till större grupper och mindre delningstimmar. Med delningstimmar menas lektioner där en undervisningsgrupp delas upp på två och undervisas på olika nivåer tex i matematik. Nämnden har tidigare varit enig om att vi inte vill minska på timresursen i skolorna.

Jag tycker en av de viktigaste sakerna i våra skolor är att det finns tillräckligt många vuxna på plats. Vuxna som hinner undervisa våra barn, lyssna på våra barn, höra och se våra barn. Många klasser kan vara stökiga och då kan situationen lugnas ner genom att dela på gruppen eller ha en extra vuxen i klassen. Gruppstorleken i våra svenska skolor i Esbo är ännu max 25 elever men till och med det är ofta ganska mycket och jag vill inte att gruppstorlekarna blir större. Vi har en otroligt fin utbildning i Esbo och jag känner själv att våra barn får en fin start i livet då de får gå i våra skolor. Givetvis finns det saker och processer som behöver förbättras men nuläget är i det stora hela bra. Därför tycker jag det är oerhört viktigt att vi inte minskar på timresursen och gör grupperna större.

I budgetförslaget fattas ca 200 000 euro från budgeten för 2023 och enligt förslaget tas denna summa från timresursen. Detta tycker jag är oacceptabelt. Därför lämnade jag på nämndmötet 29.9.2022 in ett förslag om att öka budgeten med motsvarande summa för år 2023. Förslaget godkändes enhälligt i nämnden och går nu vidare till behandling i budgetförhandlingarna och slutligen till fullmäktige. SFP i Esbo kommer starkt att driva saken så vi får de extra pengarna som nu saknas.

Gällande investeringsplanen (som sträcker sig fram till år 2031) finns några viktiga saker att plocka ut:

  1. Projektet Focus Mattliden bör komma igång. En privat aktör planerar nybygge i området för Mattlidens skolcentrum. Om allt går som planerat kan daghem och Arbis flytta in i nya lokaler år 2024 och efter det kan renoverandet av skolbyggnaderna börja. Skolans utrymmen är trånga och mera utrymme behövs snarast.

  2. Olars daghem behöver tas in i investeringsplanen. I Olars behövs två nya dagis, ett finskt och ett svenskt. Finska dagiset kommer att ges till en privat aktör som bygger ett hus och driver privat verksamhet (bl a med servicesedel). På svenska finns inte motsvarande aktörer så staden behöver stå för bygget av det svenska dagiset. Det ersätter tre mindre dagisar i området och det är meningen att personal och barn flyttar till nya utrymmen.

  3. Rödskogs skola verkar för tillfället i tillfälliga baracker. Hyrestiden för dem bör förlängas till år 2031 för att få tid att utarbeta en permanent lösning för Rödskogs skola. Klart är att det bör finnas en svenskspråkig skola norr om ring 3.

I det stora hela ser Svenska Bildningstjänsters ekonomi bra ut och summan som fattas är liten. Jag jobbar hårt för att vi också i fortsättningen skall ha en bra bildning i våra svenska skolor i Esbo.

Läs mera i mötesprotokollet här

eller i HBL här