En fungerande vardag i Esbo

27.02.2021

Under mina fyra år som medlem av Esbo stadsfullmäktige har jag jobbat främst för en fungerande vardag för Esboborna. En fungerande vardag i Esbo är mitt huvudsakliga budskap i kommunalvalskampanjen 2021.

Men vad menar jag egentligen med en fungerande vardag?

Utbildning:
Alla barn har rätt till en trygg skolgång, utan mobbning. Skolvägen skall vara trygg och möjligast kort. Eleven skall självständigt kunna ta sig till skolan antingen gående/cyklande eller med en direkt bussförbindelse. Ifall skolskjuts behövs i form av skoltaxi skall den ordnas till barnets båda adresser, ifall barnet skulle ha två hem. Elever med specialbehov skall få det stöd som behövs för att kunna gå i skola på lika villkor som andra elever. Alla barn som behöver eftermiddags- och morgonvård skall få det, oberoende ålder.

Småbarnspedagogiken skall vara högklassig och det skall finnas tillräckligt med personal för att barnen skall känna sig trygga. Utrymmena skall vara ändamålsenliga och öppettiderna skall vara flexibla så att föräldrarna kan passa ihop sina arbetstider med barnets dagistider. Vid behov skall dygnet runt - vård erbjudas.

Högstadierna och andra stadiet skall undervisas som närstudier alltid då det är möjligt. Ifall närstudier inte kan erbjudas tex pga koronapandemin skall elevernas behov av sociala kontakter ses till på annat sätt. Man kunde tex studera i mindre studiegrupper (tex 2-3 elever) och träffa sin lärare regelbundet.

Elevvården skall ha tillräckliga resurser för att stöda alla elever som behöver det. Det skall vara lätt att få kontakt med tex skolhälsovårdaren för att prata om hur man mår.

Inga barn skall behöva vistas i byggnader med mögel- och andra inneluftsproblem.

Social- och hälsovård:
Social- och hälsovården skall ha sin utgångspunkt i användarna dvs kommuninvånarna. Servicen skall planeras utgående från kommuninvånarnas behov.

Det är viktigt att hälsocentralerna finns tillräckligt nära invånarna så att också de som rör sig dåligt lätt kommer till hälsocentralen. Man skall inte behöva ha bil för att kunna ta sig dit. Det skall alltid gå att få tid till sjukskötarmottagning under samma dag som behovet uppstått samt till läkare inom kort tid. Vården skall beakta patienten som en helhet. Servicen på svenska bör utvecklas så att man får service på svenska både per telefon och på mottagningen. Det får inte ta längre att få vård på svenska än på finska.

Primärvården och specialistvården bör samarbeta så att patienten får den vård hen behöver, då hen behöver utan att bollas av och an mellan olika instanser. Patienten skall alltid veta vem som ansvarar för vården som helhet.

Också inom äldreomsorgen är det viktigt att den äldre får tala sitt modersmål med personalen. Esbo bör satsa på rekrytering av svenskspråkig personal. Man skall själv få välja ifall man vill bo hemma eller på serviceboende då man blir äldre.

Närservice:
Det är viktigt att vi värnar om ett mångsidigt Esbo med många livskraftiga områden. Små bibliotek bör bevaras nära kommuninvånarna och bokbussen skall fortsätta besöka våra skolor. Vi bör se till att det finns grönområden nära kommuninvånarna så att det är lätt att röra på sig och njuta av naturen.

Miljön:
Det är viktigt att det är lätt för kommuninvånarna att göra val som är bra för miljön. Det skall tex vara lätt att återvinna. Man skall inte behöva ta sig en lång väg till en återvinningsstation utan de skall finnas nära invånarna.

Företag skall uppmuntras till att återvinna avfall och göra miljömedvetna val.

Familjer:
Det finns många olika sorters familjer och det är viktigt att servicen fungerar så att familjerna har det bra oberoende om man är en barnfamilj, en familj med ensamförälder, en familj utan barn, singel eller något annat. Alla beslut som fattas bör beakta att familjerna är olika och har olika behov. Samma lösning passar inte alla och det behövs flexibilitet. Ingen grupp får diskrimineras då beslut fattas.

Som invandrare bör man kunna integreras också på svenska, om man så själv önskar. Alternativet med fördelar och nackdelar bör presenteras för invandrarna så de kan fatta ett informerat beslut


Bra och fungerande service som utgår ifrån invånarnas behov kostar pengar. Då det finns ett behov av att spara behöver man se till att servicen hålls på en bra nivå och istället se till att servicen ordnas på ett effektivt sätt; utan överlappningar och onödiga funktioner och med möjligast lite byråkrati.