Summa summarum om Bemböle skola

08.05.2022

Under våren 2022 har man i Esbo fattat beslutet att stänga Bemböle skola och förskola så att vårterminen 2022 blir skolans sista termin. Processen har varit lång och förståeligt väckt mycket känslor hos alla berörda. Som ordförande för Nämnden Svenska Rum som beslutar om skolfrågor i Esbo har jag varit aktivt med i processen.  

Esbo är en av Finlands mest skuldsatta kommuner. Under de 5 åren jag varit med i Esbo stadsfullmäktige har det viktigaste ärendet varit just ekonomin. Esbo är en växande stad och år 2021 ökade Esbos befolkning med 4000 personer. Här kan man jämföra tex med Helsingfors som ökade med 1500 personer. Skatteintäkterna ökar inte i takt med vad det kostar att ordna service för alla invånare och därför behöver Esbo stad ta lån. Vi har också ett investeringsprogram för de kommande 10 åren (vi bygger bla nya skolor istället för mögelskadade byggnader) som finansieras främst med lån. Situationen är inte hållbar i längden och eftersom man inte nått inbesparningsmålen på andra sätt under åren beslutade Esbo stadsfullmäktige år 2020 om ett sparprogram (TaKE) som skall hjälpa att få Esbos ekonomi i balans. 

Det är frågan om ett strukturellt sparprogram dvs man strävar efter inbesparningar som sparar pengar på årsnivå, inte engångssummor. I detta program ingår skolstängingar. Det handlar om mindre enheter som ligger nära större enheter där eleverna ryms in. Man kom överens om att stänga 8 skolor på finska sidan och en skola på svenska sidan. En utmaning är att detta endast skrivits ner i protokollen från förhandlingarna som inte finns på Esbos nätsida. Man kan få protokollet om man ber om det. Bland beslutsfattare i Esbo stadsfullmäktige råder ändå ingen oenighet om att detta är vad man kommit överens om. 

Att stänga skolor är en väldigt tråkig sak och många har argumenterat att vi inte skall spara på barn och ungdomar. Andra är av den åsikten att man inte alls skall spara på hälso- och socialvården. Gör man det lider de sjuka och mest utsatta och också barn och undgomar. Hälso- och socialvården samt bildningssidan sväljer merparten av Esbo stads budget och sparar vi inte på någondera blir kvar endast tekniska sektorn. Vi kan inte heller helt och hållet sluta bygga och reparera tex vägar, eller sluta ploga gatorna på vintern. Således har man kommit överens om att spara på alla sektorer. Då man måste spara också på barn och ungdomar är det viktigt att man gör det på ett sätt som så lite som möjligt skadar de berörda. 

Bemböle skola är en liten skola i norra Esbo som läsåret 2021-2022 har 39 elever delat på 4 årskurser. I förskolan går 9 barn. På lite över 3 kilometers avstånd ligger Lagstads skola som har tomma platser i klasserna. Alla Bemböles elever ryms med i klasserna i Lagstads skola utan extra kostnader. På detta sätt kan kostnaderna för byggnaden Bemböle skola nu ligger i sparas in och det är det som blir den strukturella inbesparningen som TaKE-programmet strävar till. Mycket har skrivits om själva byggnaden och vad den kan eller inte kan användas till i framtiden. Byggnadens yttre är skyddat och då renoveringar görs skall Museiverket underrättas. I stadsplanen är tomten reserverad för kommunal verksamhet (Y-beteckning) men denna beteckning kan man ändra på och hyra ut eller sälja byggnaden. Meningen är inte att den skall stå tom för att skolverksamheten där avslutas. Esbo stad äger tomten och byggnaden. 

Många har undrat hur jag som SFP-politiker kan stöda stängningen av en svensk skola i Esbo och det är givetvis en bra fråga. Esbo är ett lite "anonymt" ställe där man inte alltid känner sina grannar eller bygger upp en gemenskap i sitt närområde. I Esbo, särskilt på svenska, är den samlande faktorn ofta just skolan, där föräldrarna bygger upp en gemenskap som är viktig för deras familjer och det svenska umgänget i Esbo. Nu bryts denna gemenskap som familjerna byggt upp runt Bemböle skola och det är jag väldigt ledsen för. 

Jag tror barnen kommer att ha det riktigt bra i den nya skolan de väljer, antingen Lagstad eller Karamalmen. I de skolorna finns också en fin gemenskap, fina och mångsidiga utrymmen och eleverna behöver inte åka till en annan skola för att ha gymnastik eller slöjd. Skolvägen blir längre för många barn men inte längre än vad många elever i andra skolor redan idag har till sin svenska närskola. Barnen får möjlighet till nya klasskamrater och vänner samt mångsidigare tillvalsämnen. Det blir för familjerna att skapa en ny gemenskap och jag förstår att det känns jobbigt. Det här är en stor förändring i familjernas vardag och inte alls en trevlig följetång för koronaår med distansundervisning, kriget i Ukraina och nu ännu lärarstrejk. 

Då processen för att stänga Bemböle skola och förskola startades hösten 2021 hade jag ett val att göra som politiker. Det svåraste valet hittills under min politiska karriär. Jag kunde välja mellan att ställa mig upp på barrikaderna och försvara Bemböle skola med allt jag har, fullt vetande att stadsstyrelsen med allra största sannolikhet skulle ta ärendet till sig och stänga skolan i alla fall. Jag kunde ha setts av Esboborna som en försvarare av svenska skolor fastän skolan sedan ändå stängdes. Jag valde ändå det andra alternativet: att stå för det jag varit med och kommit överens om och följa min egen värdering av jämlikhet. 

Jag var med i Esbo stadsfullmäktige och godkänt sparprogrammet som jag visste att skulle stänga sammanlagt 9 skolor. Första förslaget i förhandlingarna var att stänga 8 finska skolor och 3 svenska (antagligen Bemböle, Rödskog och Smedsby som tjänsteinnehavarna föreslog för några år sedan). SFP kunde ha gått ut ur förhandlingarna och inte godkänt programmet, som ändå skulle ha klubbats igenom i stadsfullmäktige. Då skulle antagligen beslutet ha varit att stänga 3 svenska skolor istället för en. Det är såhär som politiken fungerar när man är ett litet parti. SFP har 6 platser av 75 i Esbo stadsfullmäktige och ensamma kan vi inte få igenom något alls. Kompromisser behövs. 

Jag valde alltså att stå för det jag kommit överens om tidigare, dvs hålla mig till TaKE-programmet och rösta för att stänga en svenskspråkig skola, hur tråkigt jag än tycker att det är. Jag är en person som håller fast vid det jag lovat. Jag vet inte hur jag skulle kunna motivera att jag tycker att det är okej att stänga 8 finska skolor men inte en enda svensk fastän det svenska skolnätet redan är gläsare än det finska.

För min del är ärendet att stänga Bemböle skola och förskola nu avslutat, för tillfället. På hösten bör vi se hur vardagen kommit igång i de nya klasserna och kolla ifall det är något annat vi behöver se till. Arbetet i nämnden fortsätter med andra ärenden och vi behöver jobba för ett starkt och bra skolnät på svenska. Vi behöver hitta en permanent lösning för Rödskogs skola som nu fungerar i flyttbara baracker och få igång utvecklandet av Mattlidens skolcenter som behöver nya utrymmen. Inga andra svenska skolor (än Bemböle) är hotade av stängning.