RIKSDAGSVAL / EDUSKUNTAVAALIT 2023

Jag ställer upp i riksdagsvalet i april 2023, i Nylands valkrets. Sedan år 2017 har jag varit aktiv inom lokalpolitiken och från och med år 2022 också inom välfärdsområdet som har hand om social- och hälsovården i regionen. Jag har jobbat aktivt med bildningsfrågor och vårdfrågor och hoppas nu kunna ta steget vidare till riksdagen och jobba vidare med dessa frågor på nationell nivå. 

HUOM! Teksti alla suomeksi!

Viktigt för mig är trygghet i vardagen, jämlikhet och hållbar utveckling. Du kan läsa mera om mina värderingar här. Jag kommer från en släkt med traditioner inom politiken från många år tillbaka och jag har kommit med i politiken för att påverka och bidra till att invånarnas vardag är trygg och att servicen fungerar. Mera om mig kan du läsa här.

Vi lever i en osäker tid och många känner oro i vardagen och för framtiden. En trygg vardag med fungerande service kan hjälpa oss att skapa en känsla av trygghet och en tro på framtiden för oss själva, våra barn, äldre släktingar och andra viktiga personer. Jag jobbar för en bra bildning och social- och hälsovård.

En bra skola för våra barn och unga
Skolstigen är lång och det är viktigt att den är enhetlig. Våra barn behöver kvalitativ småbarnspedagogik i trivsamma dagisar med trygga vuxna som inte byts för ofta. Det skall också vara möjligt att ta hand om sina barn hemma om familjen så önskar. Alla skall ha lika rätt till dagvård. 

Skolvägen skall vara trygg och inte för lång för våra små skolelever. Skolorna skall ha ändamålsenliga utrymmen för olika ämnen och vi skall ha tillräckligt med vuxna i skolorna - lärare, elevvårdspersonal och assistenter. Undervisningen skall vara högklassig och jämlik. De elever som behöver stöd för skolgången skall få det - med eller utan diagnos. Vi skall satsa på integreringen av barn med invandrarbakgrund.

På andra stadiet skall vi ha högklassig utbildning med valmöjligheter. Vi behöver tillräckligt med platser i våra gymnasier så att medeltalet för antagning inte blir alltför högt (över 8). Inom yrkesutbildningen skall det finnas tillräckligt med alternativ för studieinriktning och övergången från grundskolan till andra stadiet skall vara smidig.

Med en bra bildning får våra barn och unga goda förutsättningar för att klara sig väl i livet. Vi behöver satsa tillräckligt med pengar på våra skolor och värna om våra lärares trivsel på arbetet. 

En bra social- och hälsovård för alla
Då vi själva eller våra närstående blir sjuka blir vi extra utsatta i vardagen. Då behöver vården fungera snabbt och smidigt. Det är viktigt att den akuta vården (tex då ett barn har öroninflammation) finns tillräckligt nära invånarna och att man får vård samma dag. Vi bör jobba aktivt för att förkorta vårdköerna så att man får tid för både akuta och icke-akuta besök tillräckligt snabbt. 

Specialistvården kan med fördel centraliseras. Patienten kanske behöver färdas en lite längre väg till mottagningen/sjukhuset men vi garanterar att vården är av god kvalitet då experter inom ett område kan samlas på ett och samma ställe. Vårdkedjorna skall vara smidiga, väntetiderna korta och patientuppgifterna flyttas med så att man som patient inte behöver beskriva sin sjukdom på nytt för varje läkare. 

Vi behöver satsa på förebyggande vård. Genom att satsa på åtgärder som främjar hälsa kan vi öka livskvaliteten hos befolkningen och också spara mycket pengar. 

Då man blir äldre skall man själv få bestämma om man vill bo hemma eller på serviceboende. Vi behöver tillräckligt med utbildad personal och vi skall satsa på vård av god kvalitet. Vårdarna skall inte bytas för ofta och både de som bor hemma och de som bor på serviceboende skall känna sig trygga i sitt hem. 

Den digitala servicen skall utvecklas och besök som inte kräver undersökningar skall kunna skötas på distans. Detta sparar både tid och också miljön då man inte behöver ta sig till hälsocentralen om det inte är nödvändigt. Det skall ändå alltid vara möjligt att besöka vårdcentralen om man så önskar. Personer som inte kan eller vill använda digital service skall få personlig service.

Bristen på vårdpersonal är akut. Vi behöver satsa tillräckligt med pengar på vår personal så de trivs i arbetet och stannar inom branschen.

I min blogg kan du läsa mera om mina tankar om olika ärenden. Jag blir också glad om du kontaktar mig och berättar om vad som är viktigt just för dig!

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa huhtikuussa 2023, Uudenmaan vaalipiirissä. Olen ollut aktiivinen kuntapolitiikassa vuodesta 2017 ja vuodesta 2022 lähtien hyvinvointialueella, jossa päätetään sosiaali- ja terveyshuollosta. Olen panostanut sivistykseen ja hoitoalan kysymyksiin ja nyt toivon voivani jatkaa tätä työtä kansallisella tasolla.

Minulle tärkeitä asioita ovat turvallinen arki, tasa-arvo ja kestävä kehitys. Voit lukea lisää arvoistani tästä. Tulen poliittisesti aktiivisesta suvusta ja olen tullut politiikkaan mukaan, koska haluan vaikuttaa ihmisten arkeen - sen pitää olla turvallinen ja palveluiden pitää toimia. Lisää minusta voit lukea tästä.

Elämme epävarmoja aikoja ja moni on huolissaan arjesta ja tulevaisuudesta. Turvallinen arki jossa palvelut toimivat voivat auttaa meitä luomaan turvallisuuden tunnetta sekä uskoa parempaan tulevaisuuteen meille, lapsillemme, vanheneville sukulaisillemme sekä muille, meille tärkeille ihmisille. Teen työtä hyvän koulutuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon eteen.

Laadukas koulu lapsille ja nuorille
Koulupolku on pitkä ja on tärkeää, että se on yhtenäinen. Lapsemme tarvitsevat laadukasta varhaiskasvatusta viihtyisissä päiväkodeissa, joissa aikuiset eivät vaihdu liian usein. Lapsistaan pitää saada huolehtia myös kotona, jos perhe näin toivoo. Kaikilla pitää olla sama oikeus päivähoitoon.

Koulumatkan pitää olla turvallinen ja tarpeeksi lyhyt pienille koululaisillemme. Kouluissa pitää olla tarkoituksenmukaiset tilat eri kouluaineita varten ja kouluissa tulee olla tarpeeksi aikuisia - opettajia, avustajia ja oppilashuollon henkilökuntaa. Opetuksen tulee olla laadukasta ja tasa-arvoista. Tukea tarvitsevien oppilaiden tulee saada sitä - diagnoosin kanssa tai ilman. Meidän tulee panostaa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden hyvään integraatioon.

Toisen asteen koulutuksen pitää olla laadukasta ja valinnanmahdollisuuksia on oltava. Tarvitsemme tarpeeksi aloituspaikkoja, jotta lukion keskiarvot eivät nouse liian korkeiksi (yli 8). Ammattiopintojen parissa pitää olla tarpeeksi valinnanmahdollisuuksia ja siirtyminen peruskoulusta toiselle asteelle pitää olla sujuva.

Hyvällä koulutuksella lapsemme ja nuoremme saavat hyvät edellytykset pärjätä elämässä. Meidän on varattava tarpeeksi rahaa kouluillemme ja huolehtia opettajien viihtymisestä työssä.

Hyvä sosiaali- ja terveydenhuolto kaikille
Kun me itse tai läheisemme sairastumme, olemme erityisen haavoittuvaisia arjessa. Silloin sairaanhoidon palvelujen on oltava nopeita ja sujuvia. On tärkeää, että akuutti hoito (esim kun lapsella on korvatulehdus) on tarpeeksi lähellä asukasta ja että hoitoon pääsee samana päivänä. Meidän on aktiivisesti lyhennettävä hoitojonoja, jotta hoitoon pääsee nopeasti sekä akuuteissa että pitkä-aikaisissa asioissa.

Erikoissairaanhoitoa voidaan keskittää. Potilaan pitää ehkä matkustaa hieman kauemmas hoitoon, mutta varmistamme laadukkaan hoidon, kun alan asiantuntijat voivat kokoontua samaan paikkaan. Hoitokejtujen pitää olla sujuvia, odotusaikojen lyhyitä ja potilastietojen on siirryttävä potilaan mukana jotta potilaan ei tarvitse kertoa koko taustaa uudelleen seuraavalle lääkärille.


Meidän tulee panostaa ennaltaehkäisevään hoitoon. Satsaamalla terveyttä edistäviin toimintoihin voimme lisätä asukkaiden elämänlaatua ja säästää paljonkin rahaa.

Vanhetessa ihmisen tulee itse saada päättää asuuko kotona, vai palveluasumisen piirissä. Tarvitsemme tarpeeksi koulutettua henkilökuntaa ja meidän on panostettava hoidon laatuun. Hoitajat eivät saa vaihtua liian usein ja sekä kotona asuvien että palvelutalossa asuvien on koettava olonsa turvalliseksi omassa kodissaan.

Digitaalisia palveluja on kehitettävä ja lääkärikäynnit, jotka eivät vaadi tutkimuksia, voidaan hoitaa etänä. Tämä säästää sekä aikaa että luontoa kun potilaan ei tarvitse turhaan matkustaa vastaanotolle. Potilaan on kuitenkin aina päästävä terveyskeskukseen jos hän näin toivoo. Henkilöille, jotka eivät halua käyttää digitaalisia paveluita on aina tarjottava henkilökohtaista palvelua.

Hoitajapula on akuutti. Meidän on varattava tarpeeksi rahaa henkilökunnan hyvinvointiin, jotta he pysyvät alalla. 

Lisää ajatuksiani politiikasta voit lukea blogistani. Olen myös iloinen, jos otat yhteyttä ja kerrot, mikä on juuri sinulle tärkeää!